نارنجی

 

رنگهای نارنجی  که می توانید برای کفسازی یا طراحی در کف انتخاب کنید را میتوانید از میان رنگهای زیر برگزینید

Slide RAL 2000 Yellow orange
RAL 2001 Red orange
RAL 2002 Vermilion
RAL 2003 Pastel orange
RAL 2004 Pure orange
RAL 2010 Signal orange
RAL 2009 Traffic orange
RAL 2008 Bright red orange
RAL 2007 Luminous bright orange
RAL 2005 Luminous orange
RAL 2013 Pearl orange
RAL 2012 Salmon range
RAL 2011 Deep orange