خاکستری

 

رنگهای خاکستری که می توانید برای کفسازی یا طراحی در کف انتخاب کنید را میتوانید از میان رنگهای زیر برگزینید

Slide RAL 7039
Quartz grey
RAL 7038 Agate grey
RAL 7036 Platinum grey
RAL 7001
Silver grey
RAL 7002
Olive grey
RAL 7003 Moss grey
RAL 7004 Signal grey
RAL 7010 Tarpaulin grey
RAL 7037 Dusty grey
RAL 7009 Green grey
RAL 7008 Khaki grey
RAL 7006 Beige grey
RAL 7005 Mouse grey
RAL 7035 Light grey
RAL 7026
Granite grey
RAL 7016 Anthracite grey
RAL 7024 Graphite grey
RAL 7045
Telegrey 1
RAL 7015 Slate grey
RAL 7044 Silk grey
RAL 7022 Umbra grey
RAL 7042 Traffic grey A
RAL 7023 Concrete grey
RAL 7021 Black grey
RAL 7043
Traffic grey B
RAL 7013 Brown grey
RAL 7012 Basalt grey
RAL 7040 Window grey
RAL 7011
Iron grey
RAL 7034
Yellow grey
RAL 7033 Cement grey
RAL 7031 Blue grey
RAL 7046 Telegrey 2
RAL 7032 Pebble grey
RAL 7030 Stone grey
RAL 7000

Squirrel grey
RAL 7047 Telegrey 4
RAL 7048
Pearl mouse grey