آبی

 

رنگهای آبی  که می توانید برای کفسازی یا طراحی در کف انتخاب کنید را میتوانید از میان رنگهای زیر برگزینید

Slide RAL 5001 Green blue
RAL 5002 Ultramarine blue
RAL 5003 Saphire blue
RAL 5004 Black blue
RAL 5010 Gentian blue
RAL 5009 Azure blue
RAL 5008 Grey blue
RAL 5007 Brillant blue
RAL 5005 Signal blue
RAL 5021
Water blue
RAL 5015 Sky blue
RAL 5020 Ocean blue
RAL 5014 Pigeon blue
RAL 5018 Turquoise blue
RAL 5019 Capri blue
RAL 5017 Traffic blue
RAL 5013 Cobalt blue
RAL 5012 Light blue
RAL 5011 Steel blue
RAL 5026
Pearl night blue
RAL 5025 Pearl gentian blue
RAL 5023 Luminous yellow
RAL 5024 Pastel blue
RAL 5022 Night blue
RAL 5000
Violet blue